Szkoła Podstawowa w Oksie

Szukaj w serwisie
Idź do spisu treści

Menu główne

Komunikaty i ogłoszenia

INFORMACJA

o inauguracji roku szkolnego 2015  –  2016 w ZPO w Oksie w dn. 01.09.2015

Szkoła Podstawowa w Oksie
1. Msza św. w kościele parafialnym w Oksie  –  godz. 9.30
2. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w budynku ZPO w Oksie  –  godz. 10.30
Przyjazd  –  rozpoczęcie kursu do Oksy godz. 8.50 spod sklepu p. Bednarczyk w Zakrzowie, z Gawron o godz. 8.50, kolejne przystanki z odpowiednio przesunięciem czasowym podobnie jak w ubiegłym roku.
Powrót  –  wyjazd z Oksy ok. godz. 11.30.

Gimnazjum Publiczne w Oksie

1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w budynku ZPO w Oksie  –  godz. 8.00
2. Msza św. w kościele parafialnym w Oksie  –  godz. 9.30
Przyjazd  –  rozpoczęcie kursu do Oksy godz. 7.20 z Dębiny spod posesji p. Łysek, z Gawron o godz. 7.20, z Kanic o godz. 7.30, kolejne przystanki z odpowiednio przesunięciem czasowym podobnie jak w ubiegłym roku.
Powrót - wyjazd z Oksy ok. godz. 10.30.


31.08.2015

______________________________________________________________________________________________________________________________

PILNE! WYPRAWKA SZKOLNA 2014/2015


Zgodnie z założeniem projektu rządowego w roku 2014/15 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników będzie przysługiwać:

 • uczniom  klas II-III szkoły podstawowej (do kwoty 225 zł)

 • uczniom  klasy VI szkoły podstawowej (do kwoty 325 zł)

 • pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe:

 • dochód na osobę w rodzinie ucznia klasy II, III i VI  nie przekracza 539 zł netto


Bez względu na dochód uczniom:

 • słabowidzącym;

 • niesłyszącym;

 • słabosłyszącym;

 • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim;

 • z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym;

 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją;

 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera;

 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej;

 • posiadającym orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającym   w roku szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych


W roku szkolnym 2014/2015 z „Wyprawki szkolnej” zostali wyłączeni pierwszoklasiści szkół podstawowych, którzy 1 września otrzymają rządowy podręcznik.

W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym (dotyczy to również uczniów klasy I szkoły podstawowej, którzy nie korzystają z rządowego podręcznika), dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych (są to w szczególności: książki pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia rewalidacyjne oraz opracowania wykorzystywane w edukacji przedszkolnej, które są wykorzystywane przez nauczycieli w procesie kształcenia tych uczniów).
Jeżeli dochody w rodzinie są wyższe,
należy wystąpić z uzasadnionym wnioskiem do dyrektora szkoły, do której będzie uczęszczał uczeń (uzasadnienie może opisywać następujące sytuacje: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej)  –  pozytywne decyzje dyrektorów szkół mogą zostać rozpatrzone odmownie przez urząd  gminy, do których następnie kierowane są listy uczniów z uwagi na ograniczenie, że tylko 5% uprawnionych w danej gminie uczniów może otrzymać dofinansowanie poza kryterium dochodowym.

Wniosek o dofinansowanie podręczników należy składać do dnia 5 września 2014 r. w sekretariacie szkoły (dokumenty do pobrania: wniosek i oświadczenie o dochodach dostępne są poniżej).

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 • zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów uzyskanych przez członka rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych;

 • odcinek renty/ emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku;

 • oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów (potwierdzone przekazem pocztowym, wyciągiem bankowym itp.);

 • stosowne zaświadczenie z urzędu skarbowego o osiągniętym dochodzie z innych źródeł niż w pkt. 1-3 w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (według zasad określonych w ustawie o pomocy społecznej);

 • zaświadczenie o pobieranych świadczeniach wystawionych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;

 • w przypadku osób bezrobotnych, bądź osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych należy dołączyć zaświadczenie z Urzędu Pracy;

 • do dochodu wlicza się również dochody z ha przeliczeniowego. Przyjmuje się, że za 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w  wysokości 250 zł. Osoby powinny przedłożyć aktualny nakaz płatniczy.

W przypadku osób, które korzystają z świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.


Załączniki do pobrania:
Wniosek o wyprawkę
Oświadczenie o dochodach

28.08.2014

______________________________________________________________________________________________________________________________
INFORMACJA


o inauguracji roku szkolnego 2014  –  2015 w ZPO w Oksie w dn. 01.09.2014

Szkoła Podstawowa w Oksie
1. Msza św. w kościele parafialnym w Oksie
godz. 10.00
2. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w budynku ZPO w Oksie
godz. 11.00
Przyjazd
rozpoczęcie kursu do Oksy godz. 9.20 spod sklepu p. Bednarczyk w Zakrzowie, z Gawron o godz. 9.20, kolejne przystanki z odpowiednio przesunięciem czasowym podobnie jak w ubiegłym roku.
Powrót
wyjazd z Oksy ok. godz. 12.00.

Gimnazjum Publiczne w Oksie

1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w budynku ZPO w Oksie
godz. 8.00
2. Msza św. w kościele parafialnym w Oksie
godz. 10.00
Przyjazd
rozpoczęcie kursu do Oksy godz. 7.20 z Dębiny spod posesji p. Łysek, z Gawron o godz. 7.20, z Kanic o godz. 7.30, kolejne przystanki z odpowiednio przesunięciem czasowym podobnie jak w ubiegłym roku.
Powrót - wyjazd z Oksy ok. godz. 11.00.

27.08.2014

________________________________________________________________________________________________________________


WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015


Wykaz podręczników dla uczniów klasy II szkoły podstawowej
Wykaz podręczników dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej
Wykaz podręczników dla uczniów gimnazjum
Wykaz pozostałych podręczników znajduje się poniżej na tej stronie w informacji z dnia 20.06.2013 r.

24.07.2014

_______________________________________________________________________________________________________


PILNE! WYPRAWKA SZKOLNA 2013/2014


Zgodnie z założeniem projektu rządowego w roku 2013/14 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników będzie przysługiwać:

 • uczniom  klas I-III szkoły podstawowej (do kwoty 225 zł)

 • uczniom  klas V szkoły podstawowej (do kwoty 325 zł)

 • pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe:

 • dochód na osobę w rodzinie ucznia klasy I nie przekracza 539 zł netto,

 • dochód na osobę w rodzinie ucznia klasy II, III i V szkoły podstawowej nie przekracza 456 zł netto

Jeżeli dochody w rodzinie są wyższe, należy wystąpić z uzasadnionym wnioskiem do dyrektora szkoły, do której będzie uczęszczał uczeń (uzasadnienie może opisywać następujące sytuacje: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej) pozytywne decyzje dyrektorów szkół mogą zostać rozpatrzone odmownie przez urząd  gminy, do których następnie kierowane są listy uczniów z uwagi na ograniczenie, że tylko 5% uprawnionych w danej gminie uczniów może otrzymać dofinansowanie poza kryterium dochodowym.


Dodatkowa grupa uczniów objętych pomocą to uczniowie niepełnosprawni:

 • słabowidzący

 • niesłyszący

 • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2013/2014 do wszystkich typów szkół dla dzieci i młodzieży.

Prosimy rodziców lub uczniów o zgłaszanie się do sekretariatu szkoły  w przypadku spełnienia powyższych warunków.

04.09.2013

_________________________________________________________________________________________________________________________INFORMACJA

o inauguracji roku szkolnego 2013
2014 w ZPO w Oksie w dn. 02.09.2013

Szkoła Podstawowa w Oksie
1. Msza św. w kościele parafialnym w Oksie
godz. 10.00
2. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w budynku ZPO w Oksie
godz. 11.00
Przyjazd
rozpoczęcie kursu do Oksy godz. 9.20 spod sklepu p. Bednarczyk w Zakrzowie, z Gawron o godz. 9.20, kolejne przystanki z odpowiednio przesunięciem czasowym podobnie jak w ubiegłym roku.
Powrót
wyjazd z Oksy ok. godz. 12.00.

Gimnazjum Publiczne w Oksie

1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w budynku ZPO w Oksie
godz. 8.00
2. Msza św. w kościele parafialnym w Oksie
godz. 10.00
Przyjazd
rozpoczęcie kursu do Oksy godz. 7.20 z Dębiny spod posesji p. Łysek, z Gawron o godz. 7.20, z Kanic o godz. 7.30, kolejne przystanki z odpowiednio przesunięciem czasowym podobnie jak w ubiegłym roku.
Powrót - wyjazd z Oksy ok. godz. 11.00.

Przedszkole samorządowe w Lipnie
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
godz. 13.00

30.08.2013

_________________________________________________________________________________________________________________________


WYKAZ PODRĘCZNIKÓW 2013-2014


Gimnazjum
Szkoła podstawowa klasy IV-VI
Wykaz podręczników dla klas I-III szkoły podstawowej uczniowie otrzymali przed zakończeniem roku szkolnego.

20.06.2013

_________________________________________________________________________________________________________________________


PROTOKÓŁ


z przeprowadzonego ZAPYTANIA OFERTOWEGO o wartości powyżej 4000 euro a nieprzekraczającej równowartość 14 000 euro dotyczącego zamówienia usługi polegającej na przygotowaniu podłoża, demontażu starej podłogi, wykonaniu wylewek, położenia płytek ceramicznych, wymianie drzwi w budynku ZPO w Oksie z powierzonego materiału.
Zobacz całość...>>

20.06.2013

_________________________________________________________________________________________________________________________


INFORMACJA DLA RODZICÓW
zebranie Rodziców (wywiadówka)


Informujemy, że 26 listopada 2012 r. (poniedziałek) odbędzie się spotkanie Rodziców z wychowawcami klas i nauczycielami. Ze względu na wagę poruszanych spraw prosimy o niezawodne przybycie. Z tego również powodu nie będzie możliwe uzyskanie informacji o dziecku w czasie trwania zajęć lekcyjnych. Harmonogram spotkania jest następujący:
godz. 14.00 - Rodzice uczniów szkoły podstawowej
godz. 15.00 - Rodzice uczniów gimnazjum
Zachęcamy również do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi i informacyjnymi w zakładce Pedagog szkolny/Dla rodziców.

20.11.2012

_________________________________________________________________________________________________________________________


INFORMACJA DLA RODZICÓW
dotycząca dziennika elektronicznego


Informujemy, iż można dokonywać wpłat w celu uzyskania dostępu do dziennika elektronicznego w bieżącym roku szkolnym. Wpłaty należy dokonać u wychowawcy klasy do 25.10.2012 r. w wysokości 20,00zł (jedno dziecko) lub 30,00zł (dwoje dzieci lub więcej). Po 25 października wpłaty dokonywać można samodzielnie, po uprzednim uzyskaniu loginu i hasła u p. Jerzego Supernata. Od 1 listopada wpłaty wynosić będą odpowiednio 22 i 32 złote. W pełni funkcjonalny dziennik będzie dostępny dla Państwa od 1 listopada br.

22.10.2012

_________________________________________________________________________________________________________________________


WYKAZ PODRĘCZNIKÓW
DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
NA ROK SZKOLNY 2012/2013


_____________________________________

    Wykaz podręczników - szkoła podstawowa
___________________________________________


   Wykaz podręczników - gimnazjum
___________________________________________

04.07.2012
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego