Szkoła Podstawowa w Oksie

Szukaj w serwisie
Idź do spisu treści

Menu główne

Szkoła w Oksie SZKOŁĄ MARZEŃ

Projekty > Projekty zrealizowane
 
 
Szkoła Marzeń
 

Gimnazjum Publiczne w Oksie realizuje wiele projektów poszerzających zakres działań szkoły. Podejmowane działania pozwalają rozwinąć osobowość uczniów, uwrażliwiają ich na piękno świata, wyzwalają nowe pokłady aktywności, ukazują nowe możliwości, uczą wykorzystania nowoczesnej techniki, pomagają w odnalezieniu swojego miejsca w społeczeństwie. Odpowiadając na potrzeby społeczności lokalnej bierzemy udział w wielu programach, dzięki którym zdobywamy fundusze na dodatkowe działania uatrakcyjniające ofertę edukacyjno-wychowawczą naszej szkoły.

Największym z dotychczas realizowanych projektów była „Szkoła Marzeń”. Działania finansowane z budżetu państwa i Europejskiego Funduszu Społecznego zostały skierowane do szkół wiejskich wszystkich rodzajów. Wymagania, jakie postawiono przed starającymi się o dofinansowanie były bardzo wysokie. Wytężona praca opłaciła się, gdyż nasza szkoła znalazła się wśród 443 placówek wybranych do realizacji projektu, w powiecie jędrzejowskim były tylko dwie.
Gimnazjum Publiczne w Oksie uzyskało kwotę 88 tys. zł na zaplanowane działania. Od października 2005 roku do października 2006 w ramach tego projektu zrealizowaliśmy 6 programów wszechstronnie rozwijających różnorakie umiejętności i wyobraźnię naszych uczniów. Były to: „Teatr niejedno ma imię”- zajęcia kółka teatralnego i zespołu wokalno-instrumentalnego, wycieczki do teatrów, „Z wodą za pan brat”- wyjazdy na basen, „Sukces moim udziałem”- zajęcia wyrównawcze z wielu przedmiotów, „Teraz Oksa
poznajemy firmy naszego regionu” - tworzenie folderów małych przedsiębiorstw, „Oksa - sprawdź, czy warto nas odwiedzić” - przewodnik po Ziemi Oksyńskiej.

Organizatorzy projektu: Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.

Założenia programu
„Szkoła Marzeń” to pomysł na zwiększenie szans edukacyjnych i życiowych uczniów szkół wiejskich dzięki wspólnej pracy nauczycieli, zaangażowaniu lokalnej społeczności i stworzeniu lokalnych programów rozwoju oświaty.
Głównym założeniem Szkoły Marzeń było spełnienie przez szkoły czterech priorytetów:

 • Zapewnienie równości szans edukacyjnych uczniom, w tym uczniom niepełnosprawnym,

 • Pomoc uczniom w wyborze ścieżki edukacyjnej i zawodowej,

 • Kształtowanie aktywnych postaw wobec przemian społecznych,

 • Aktywizowanie społeczności lokalnych wokół wspólnych działań na rzecz edukacji i wychowania młodzieży.


Cele programu
W ramach projektu szkoły miały wykształcić u uczniów podstawowe umiejętności i kompetencje, pomóc uczniom, którzy mają problemy w nauce, wspomóc uczniów w kontynuowaniu nauki, promować spójność społeczną oraz zapewnić kształcenie zgodne z potrzebami lokalnego rynku pracy.
Spójne z tym celem głównym były cele poszczególnych działań realizowanych w Gimnazjum Publicznym w Oksie.

„Sukces moim udziałem” - zajęcia wyrównawcze pozwoliły uczniom, mającym trudności w nauce, pracować w swoim tempie myślenia, przełamać bariery interpersonalne i wyrównać szanse edukacyjne. Cel: objęcie opieką uczniów mających problemy z przyswojeniem podstawowych wiadomości i umiejętności z różnych przedmiotów i wyrównanie ich szans edukacyjnych; zapewnienie pomocy w procesie uczenia się; przełamanie barier interpersonalnych.

 
sm
 

„Teatr niejedno ma imię” działanie to miało na celu stworzenie sytuacji, w których uczniowie w czasie bezpośredniego kontaktu będą obcować z innymi tekstami kultury (teatr, film, muzyka, malarstwo), zaangażowanie młodzieży w działania artystyczne na terenie szkoły i w środowisku lokalnym, zaprezentowanie osiągnięć artystycznych naszej młodzieży, przybliżenie kulisów pracy aktorów, wzmocnienie w młodzieży poczucia własnej wartości oraz przełamanie barier interpersonalnych.

 
sm
 
 
sm
 

„Z wodą za pan brat” - zajęcia na basenie wpłynęły na poprawę stanu zdrowia naszych uczniów, ich kondycji, zachęciły ich do bezpiecznego obcowania z wodą.

 
sm
 

„Teraz Oksa” - poznajemy firmy naszego regionu” - działanie miało na celu przygotowanie folderów istniejących na naszym terenie małych firm rodzinnych i zachęcenie uczniów do poznania realiów gospodarczych najbliższej okolicy, a także zasad funkcjonowania lokalnych firm.

 
sm
 

„Oksa - sprawdź, czy warto nas odwiedzić” - przygotowanie przewodnika po Ziemi Oksyńskiej miało na celu zachęcać do zwiedzania terenu gminy Oksa, wzbogacić umiejętności językowe, wiedzę o środowisku naturalnym, zabytkach, zapoznać młodzież z walorami krajoznawczo-turystycznymi okolicy i ofertą miejscowych gospodarstw agroturystycznych.

 
sm
 

„Chcemy tu pozostać” - objęło przygotowanie gazety szkolnej „Okiem Gimnazjalisty” i prowadzenie debat na tematy problemów edukacji. Ten projekt miał na celu odegrać rolę forum dyskusyjnego, gdzie uczniowie przedstawiają problemy dotyczące życia szkolnego i społeczności lokalnej. Redagowanie gazety miało na celu wyposażyć uczniów w cenne kompetencje: umiejętność korzystania z różnych źródeł wiedzy, segregacji wiadomości, znajomość zasady konstruowania artykułów, reportaży, notatek prasowych, wywiadów, pracy w grupie, umiejętność mówienia i pisania o swoich problemach, szanowanie poglądów innych.

 
sm
 

Uzyskane efekty
Realizacja projektu „Szkoła Marzeń” pozwoliła osiągnąć wymierne korzyści dla uczniów, nauczycieli i szkoły. Najbardziej zauważalnym efektem jest uzyskanie 88 000 zł dotacji na działania edukacyjne. Szkoła wzbogaciła się o nową kserokopiarkę, mapy historyczne, geograficzne, plansze do języka polskiego i sztuki. Nauczyciele, uczestnicząc w wielu szkoleniach i spotkaniach ze specjalistami pogłębiali wiedzą w zakresie nowinek dydaktycznych i nowoczesnych metod oddziaływania na ucznia. Brali także udział w kursie trwającym 8 miesięcy prowadzonym przez Internet na temat „Jak motywować uczniów do nauki?”.
Jednak najwięcej korzyści wynieśli z tego projektu uczniowie Gimnazjum Publicznego w Oksie.:

 • wzbogacają swoją wiedzę i umiejętności z różnych przedmiotów,

 • mają zapewnioną pomoc w procesie uczenia się,

 • przełamują bariery w kontaktach interpersonalnych,

 • prezentują swoje osiągnięcia artystyczne,

 • uczestniczą w życiu kulturalnym regionu,

 • mają możliwość podziwiania różnorodnych rodzajów spektakli teatralnych pantomimy, dramatu, musicalu,

 • uczą się bezpiecznego obcowania z wodą,

 • poznają realia gospodarcze Gminy Oksa,

 • poznają walory krajoznawczo-turystyczne okolicy,

 • samodzielnie redagują gazetę szkolną „Okiem Gimnazjalisty”,

 • przygotowują i prowadzą debaty edukacyjne.


Ważną rolę w realizacji takich projektów, jak Szkoła Marzeń, odgrywa tworzenie i działalność  lokalnych koalicji na rzecz polityki oświatowej. W skład koalicji wchodzą szkoły, samorządy terytorialne, przedsiębiorstwa, ośrodki pomocy psychologiczno-pedagogicznej, gminne i szkolne ośrodki karier, biblioteki i inne instytucje mogące pomóc uczniom w gminach wiejskich. Dzięki zaangażowaniu samorządów terytorialnych w projekt powstaną także programy rozwoju lokalnej oświaty, nastawione na zwiększanie szans edukacyjnych i życiowych uczniów szkół wiejskich.
Prezentując swoje dokonania na forum władz samorządowych przyczyniamy się do rozpropagowania osiągnięć naszych uczniów, pokazania mocnych stron doświadczonej kadry nauczycielskiej i zachęcamy innych do pójścia w nasze ślady.

Więcej zdjęć z przeprowadzonych zajęć w fotogalerii


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego