Zbli­ża­ją się waka­cje, aby ten okres prze­bie­gał spo­koj­nie i bez­piecz­nie zapro­si­li­śmy do naszej szko­ły przedstawiciela policji, któ­ry prze­pro­wa­dzi­ł poga­dan­ki na temat bez­pie­czeń­stwa          i zagro­żeń w okre­sie waka­cji. Poli­cjan­t przy­po­mniał pod­sta­wo­we zasa­dy bez­piecz­ne­go poru­sza­nia się po dro­dze. Uwraż­li­wiał jak istot­ne jest zacho­wa­nie szcze­gól­nej ostroż­no­ści              pod­czas zabaw nad wodą, na pla­ży. Uczulał na zagrożenia związane z kontaktami z osobami nieznajomymi czy sięganiem po różnego rodzaju używki. Uczniowie czynnie uczestniczyli     w spotkaniu, zadawali pytania, dzielili się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami. Społeczność szkolna dziękuje za poświęcony czas i dobre rady.

P1270676