Zapytanie ofertowe 1065x800Termin składania ofert

do dnia 12-12-2018

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć (osobiście lub listownie) w Szkole Podstawowej w Oksie, Pl. Mikołaja Reja 19, 28-363 Oksa.

Opis przygotowania oferty.
1. Oferta musi obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
2. Ofertę w formie pisemnej należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej następującymi napisami:
Oferta na ,,Realizację zadania nr 2, 3 i 4 w projekcie „Akademia Rejowska” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.” Nie otwierać przed: 12.12.2018 r. godz. 12.00.
3. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:
1) wypełniony formularz oferty - wzór załącznik nr 1 do zapytania,
2) wykaz osób - wzór załącznik nr 2 do zapytania,
3) wykaz wykonanych usług szkoleniowych – wzór załącznik nr 3,
4) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
5) kopia zaświadczenia o wpisie do rejestru placówek edukacyjnych prowadzonego przez Prezydenta/Burmistrza Miasta, Wójta Gminy,
6) zaparafowany wzór umowy - załącznik nr 4,
7) oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym – wzór załącznik nr 5.
4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.12.2018 r. o godz. 13.00.
6. Oferenci zostaną pisemnie zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty.
7. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
8. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
10. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Leopold Sputo

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

413808267

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Szkolenie z zakresu stosowania nowoczesnych metod edukacyjnych dla 37 nauczycieli. W efekcie realizacji szkolenia przewiduje się, że nauczyciele nabędą wiedzę i umiejętności stosowania nowoczesnych metod edukacyjnych, podniosą poziom kompetencji zawodowych w zakresie:
- aktualnej wiedzy ogólnodydaktycznej i metodycznej,
- realizacji procesu kształcenia w sposób wspomagający i organizujący uczenie się uczniów,
- moderowania procesem rozwoju ucznia, angażowania, rozbudzania zainteresowań, gotowości do rozwiązywania problemów, innowacyjności, kreatywności i przedsiębiorczości.
Program musi realizować powyższe treści tak, aby nauczyciele uczestniczący w programie:
-podnieśli wiedzę i umiejętności w zakresie nowoczesnych metod nauczania (w tym techniki czytania, notowania, zapamiętywania informacji, itp.),
-stosowali wiedzę z zakresu psychologii uczenia (prawidłowe rozpoznanie potrzeb i możliwości uczniów),
-podnieśli umiejętności pracy z klasami mieszanymi (uczniowie bardzo słabi i bardzo zdolni),
-praktycznie i teoretycznie przygotowani zostali do prowadzenia zajęć programów realizujących nowoczesne metody edukacyjne z uczniami w wieku 7-16 lat poprzez uzyskanie przez nich certyfikatu trenera nowoczesnych metod edukacyjnych.
2. Dostawa 37 zestawów materiałów dla 37 nauczycieli uczestniczących w projekcie „Akademia Rejowska” realizowanego w Szkole Podstawowej w Oksie niezbędnych do realizacji szkolenia i uzyskania założonych efektów kształcenia oraz celów i wskaźników projektu. Materiały muszą być komplementarne ze złożonym programem szkolenia opisanym w punkcie 1.
3.Szkolenie cyfrowe w zakresie stosowania narzędzi TIK w procesie kształcenia dla 37 nauczycieli. W efekcie realizacji szkolenia nauczyciele zdobędą wiedzę w zakresie korzystania narzędzi TIK w procesie dydaktycznym w tym włączenia ich do regularnego nauczania przedmiotowego.
4. Wsparcie metodyczne i technologiczne nad prawidłowością wdrażanych metod i technik oraz prowadzonych zajęć w ramach projektu „Akademia Rejowska” realizowanego w Szkole Podstawowej w Oksie.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: jędrzejowski Miejscowość: Oksa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zmówienia jest wybór organizatora i wykonawcy usługi w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursów mających na celu
podniesienie poziomu kompetencji zawodowych nauczycieli Szkoły Podstawowej w Oksie w zakresie:
- aktualnej wiedzy ogólnodydaktycznej i metodycznej,
- realizacji procesu kształcenia w sposób wspomagający i organizujący uczenie się uczniów,
- moderowania procesem rozwoju ucznia, angażowania, rozbudzania zainteresowań, gotowości do rozwiązywania problemów, innowacyjności, kreatywności i przedsiębiorczości.
Program szkolenia musi uwzględniać powyższe treści tak, aby nauczyciele uczestniczący w programie:
-podnieśli wiedzę i umiejętności w zakresie nowoczesnych metod nauczania (w tym techniki czytania, notowania, zapamiętywania informacji, itp.),
-stosowali wiedzę z zakresu psychologii uczenia (prawidłowe rozpoznanie potrzeb i możliwości uczniów,
-podnieśli umiejętności pracy z klasami mieszanymi (uczniowie bardzo słabi i bardzo zdolni),
-zdobyli wiedzę w zakresie korzystania z narzędzi TIK w procesie dydaktycznym, w tym włączenia ich do regularnego nauczania przedmiotowego.

Przedmiot zamówienia

1. Szkolenie z zakresu stosowania nowoczesnych metod edukacyjnych dla 37 nauczycieli. W efekcie realizacji szkolenia przewiduje się, że nauczyciele nabędą wiedzę i umiejętności stosowania nowoczesnych metod edukacyjnych, podniosą poziom kompetencji zawodowych.
Liczba godzin szkolenia w ramach projektu wyniesie 240 godzin lekcyjnych (3 grupy x 80h).
Szkolenie zostanie zakończone egzaminem praktycznym i teoretycznym.
2. Dostawa 37 zestawów materiałów dla 37 nauczycieli uczestniczących w projekcie „Akademia Rejowska” realizowanego w Szkole Podstawowej w Oksie niezbędnych do realizacji szkolenia i uzyskania założonych efektów kształcenia oraz celów i wskaźników projektu. Materiały muszą być komplementarne ze złożonym programem szkolenia opisanym w punkcie 1.
Każdy zestaw materiałów dla nauczycieli musi zawierać co najmniej:
a) podręcznik do kursu,
b) podręcznik trenera,
c) materiały metodyczne,
d) testy,
e) formularze ćwiczeń,
f) kolorowy segregator,
g) zestaw 10 kości do poszerzenia pola widzenia,
h) komplet 5 wskaźników do treningu czytania,
i) zestaw kółeczek do synchronizacji półkul mózgowych,
j) komplet 3 piłeczek do żonglowania.
W przypadku, jeśli Wykonawca składa ofertę na podręczniki obejmujące programy równoważne, zobowiązany jest przedstawić pisemnie opis, potwierdzający jednolity program nauczania każdego z nich, realizowany w oparciu o oferowane materiały dydaktyczne. Prezentowany program nauczania może być wzbogacony innymi metodami dydaktycznymi stosowanymi w pedagogice dostosowany do dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych, ale jego podstawa musi być zgodna z wymogami projektu i zawierać wszystkie niezbędne elementy. Dostarczone materiały powinny być nowe i wykonane w ramach bezpiecznej technologii.
3.Szkolenie cyfrowe w zakresie stosowania narzędzi TIK w procesie kształcenia dla 37 nauczycieli. W efekcie realizacji szkolenia nauczyciele zdobędą wiedzę w zakresie korzystania narzędzi TIK w procesie dydaktycznym w tym włączenia ich do regularnego nauczania przedmiotowego, a w szczególności:
- miejsce TIK w procesie kształcenia i ich znaczenie dla efektów uczenia się uczniów,
- środki dydaktyczne oparte na TIK,
- zasady stosowania TIK w procesie dydaktycznym,
- kryteria i przykłady zastosowania TIK w kształceniu.
Liczba godzin szkolenia w ramach projektu wyniesie 120 godzin lekcyjnych (3 grupy x 40h).
Szkolenie zostanie zakończone egzaminem praktycznym i teoretycznym.
4. Wsparcie metodyczne i technologiczne nad prawidłowością wdrażanych metod i technik oraz prowadzonych zajęć w ramach projektu „Akademia Rejowska” realizowanego w Szkole Podstawowej w Oksie:
1) Wsparcie obejmuje profesjonalny nadzór nad merytoryczną realizacją zadań projektowych, obserwacje zajęć i lekcji oraz spotkania wspierające dla nauczycieli z wiedzą teoretyczną, pomoc we wdrażaniu nowych technik i technologii w praktyce, bieżące rozwiązywanie problemów związanych z wykorzystywaniem poznanych technik, metod i sprzętu do realizacji zadań projektowych oraz do realizacji własnych lekcji przedmiotowych.
2) Liczba godzin wsparcia metodycznego i technologicznego w ramach projektu wyniesie 618 godzin i musi zawierać:
148 h obserwacji (min. 1 x semestr);
100 h konsultacji grupowych (min 1 x miesiąc);
370 h konsultacji indywidualnych( min 1 h / nauczyciel x miesiąc).
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
1. Termin realizacji usługi szkoleniowej – od daty podpisania umowy do 30.06.2019.
2. Termin realizacji dostawy materiałów szkoleniowych – w ciągu 1 tygodnia od daty podpisania umowy.
3. Termin realizacji usługi wsparcia metodyczno-technologicznego nauczycieli – od daty zakończenia szkolenia do 30.06.2020 r.

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że:
1. Dysponuje minimum 2 trenerami nowoczesnych technik edukacyjnych posiadającymi wykształcenie wyższe na kierunku: filologicznym, pedagogicznym lub psychologicznym, legitymującymi się certyfikatem trenera nowoczesnych technik edukacyjnych oraz certyfikatem metodycznym. Osoby te powinny mieć minimum 5-letnie doświadczenie w szkoleniu kadry pedagogicznej placówek oświatowych.
2. Wykonywał usługi polegające na przeprowadzeniu szkoleń i wsparcia metodycznego dla nauczycieli z zakresu metodyki kształcenia i nowoczesnych technik edukacyjnych w ramach programów unijnych (np. Program Operacyjny Kapitał Ludzki) w wymiarze minimum 200 godzin każde, o wartości co najmniej 70.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych) każde, w ciągu ostatnich 5 lat. Warunek uznaje się za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż wykonał 2w/w usługi (umowy, w tym każda na rzecz innego podmiotu).

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium oceny ofert.
Zamawiający będzie się kierował poniższymi kryteriami:
LP= A+ B+C, gdzie
Kryterium Waga
A cena 40%
B kwalifikacje kadry dydaktycznej 30%
C doświadczenie 30%

A. waga kryterium: 40%.
Najwyższą liczbę punktów – (A=40 pkt) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę za wykonanie niniejszego zamówienia, a każda następna według poniższego wzoru:
Najniższa całkowita cena ofertowa spośród złożonych ofert
A = ___________________________________________________ x 100 pkt x 40%
Cena ofertowa badanej oferty

B. Kryterium kwalifikacje kadry dydaktycznej:
Ocenieni będą poszczególni wykładowcy przedstawieni w ofercie poprzez zsumowanie punktów. Suma punktów uzyskanych przez poszczególnych wykładowców zostanie podzielona przez sumę punktów najkorzystniejszej oferty w tym kryterium.
B- Za najkorzystniejszą w tym kryterium zostanie uznana oferta, której suma punktów przyznanych każdemu wykładowcy będzie najwyższa i otrzyma 100 pkt.
B= 100 pkt x waga kryterium 30% = 30 pkt, a każda następna według poniższego wzoru:

liczba punktów badanej oferty
B = ______________________________________________ x 100 pkt x 30%
liczba punktów najkorzystniejszej oferty

Wykształcenie kadry dydaktycznej:
Wykształcenie wyższe z tytułem doktora lub profesora, posiadający uprawnienia trenerskie w zakresie nowoczesnych technik nauczania. 25 pkt
Wykształcenie wyższe magisterskie posiadający uprawnienia trenerskie w zakresie nowoczesnych technik nauczania. 10 pkt

C. Doświadczenie wykonawcy
Ocena będzie dokonana w następujący sposób:
C- Za najkorzystniejszą, w tym kryterium zostanie uznana oferta Wykonawcy, który posiada doświadczenie w przeprowadzeniu szkoleń i wsparcia metodycznego dla nauczycieli z zakresu metodyki kształcenia i nowoczesnych technik edukacyjnych w ramach programów unijnych (np. Program Operacyjny Kapitał Ludzki) obejmujących minimum 200 godzin, na kwotę co najmniej 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) w ciągu ostatnich 5 lat. – 20 pkt za każdą usługę (umowę).
Po przyznaniu punktów cząstkowych zostaną one zsumowane i podstawione do wzoru:

liczba punktów badanej oferty
C = ______________________________________________ x 100 pkt x 30%
liczba punktów najkorzystniejszej oferty

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA OKSA/SZKOŁA PODSTAWOWA W OKSIE

Adres

Pl. M. Reja 19

28-363 Oksa

świętokrzyskie , jędrzejowski

Numer telefonu

413808267

NIP

6562301968

Tytuł projektu

Akademia Rejowska

Numer projektu

RPSW.08.03.02-26-0006/18-00