W czerwcu Gmina Oksa zorganizowała dla szkół konkurs plastyczny  pn. „Zabytki w mojej gminie”. Konkurs cieszył się dużym powodzeniem, napłynęło 35 prac, w tym 17 ze Szkoły w Oksie i 18 ze szkoły w Węgleszynie. Konkurs miał na celu:  popularyzację wiedzy i świadomości o zabytkach gminy Oksa, motywowanie uczniów do rozwijania pasji historycznych i artystycznych, zaangażowanie nauczycieli, dzieci i młodzieży w poznawanie zabytków  oraz  propagowanie  wiedzy o nich oraz kształtowanie wyobraźni i inwencji twórczej dzieci  i młodzieży. Ze względu na fakt, iż wszystkie prace były na wysokim poziomie wyłonienie zwycięzców było nie lada wyzwaniem, nie sposób było wyłonić jednego faworyta na poszczególnych miejscach podium. 

Klaudia Ciszek zajęła II miejsce, a Ela Sikora - III w konkursie na rymowankę dotyczącą profilaktyki antynikotynowej pt. “Nie pal przy mnie, proszę” zorganizowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jędrzejowie. Do konkursu przystąpiło 13 szkół podstawowych z terenu powiatu jędrzejowskiego. Łącznie nadesłano 25 filmików. Uczniowie wykazali się ogromnym zaangażowaniem i kreatywnością. Organizatorzy konkursu pogratulowali uczniom, wychowawcy - pani Beacie Tatar i wszystkim osobom zaangażowanym w realizację tego przedsięwzięcia. 23 czerwca 2021r. opublikowano nagrodzone filmiki na stronie internetowej i Facebooku Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Jędrzejowie, a laureatki otrzymały nagrody.

W 2021 roku odbyła się X Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Historyczno – Literackiego pod patronatem Pani dr Wandy Półtawskiej „Polskie więźniarki w Ravensbrück”. Głównym celem konkursu realizowanego od wielu lat jest kształtowanie świadomości patriotycznej uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a myślą przewodnią - los polskich więźniarek w obozie koncentracyjnym. W bieżącym roku szkolnym I miejsce w kategorii Praca literacka zajęła uczennica naszej szkoły - Aleksandra Gwiaździńska z klasy 7 b . Nagrodą dla laureatów i ich opiekunów jest wyjazd edukacyjny do Muzeum Pamięci i Przestrogi w Ravensbrück. Gratulujemy serdecznie laureatowi i opiekunowi sukcesu oraz zachęcamy uczniów naszej szkoły już dzisiaj do udziału w kolejnej edycji konkursu. Opiekunem konkursu była pani Wioletta Nowakowska. 

Dziękujemy Wam  za to, że zawsze nas wspieracie, za Waszą miłość i wiarę

w nasze możliwości.

Jesteśmy wdzięczni za każdą pogodną chwilę, za uśmiech i dobrą radę.

Za to, że zawsze można na Was polegać   i liczyć na pomoc i wsparcie.

Dziękujemy, że jesteście.     Kochamy Was bardzo.

Uczniowie  Klasy  3 a

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Oksie informuje, że zakończenie roku szkolnego

w dniu 25.06.2021r. (piątek) odbywać się będzie w następującym porządku:

- klasy 4 - 8 o godz. 8:00

- klasy 1 - 3 o godz. 9:45.

Zbli­ża­ją się waka­cje, aby ten okres prze­bie­gał spo­koj­nie i bez­piecz­nie zapro­si­li­śmy do naszej szko­ły przedstawiciela policji, dzielnicowego mł.asp. Marka Żarskiego, któ­ry prze­pro­wa­dzi­ł poga­dan­ki na temat bez­pie­czeń­stwa i zagro­żeń w okre­sie waka­cji. Poli­cjan­t przy­po­mniał  pod­sta­wo­we zasa­dy bez­piecz­ne­go poru­sza­nia się po dro­dze. Uwraż­li­wiał  jak istot­ne jest zacho­wa­nie szcze­gól­nej ostroż­no­ści pod­czas prze­cho­dze­nia przez jezd­nię, jak waż­ne jest nosze­nie ele­men­tów odbla­sko­wych. Funk­cjo­na­riu­sz  przy­po­mniał  pod­sta­wo­we zasa­dy bez­pie­czeń­stwa  nad wodą, na pla­ży, jakie miej­sca wybie­rać do zaba­wy by była ona bez­piecz­na. Zwró­cił uwa­gę na zagro­że­nia wyni­ka­ją­ce z nie­wła­ści­we­go korzy­sta­nia z inter­ne­tu oraz jak postę­po­wać gdy się ktoś zgubi.  Uczulał na zagrożenia związane z kontaktami z osobami nieznajomymi czy sięganiem po różnego rodzaju używki.Uczniowie czynnie uczestniczyli w spotkaniu, zadawali pytania, dzielili się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami. Społeczność szkolna dziękuje za poświęcony czas i dobre rady.

 

IMG 1050

Uczniowie klasy 3b Filip Michałek i Franciszek Michałek wzięli udział w XI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci pod hasłem “Bezpiecznie na wsi mamy- od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”. Wykazali się wiedzą o bezpieczeństwie pracy i zagrożeniach wypadkowych w gospodarstwach rolnych.  Wykonali piękne i interesujące prace plastyczne. Ich działanie zostało docenione przez organizatorów konkursu. Przedstawiciele Oddziału KRUS w Kielcach odwiedzili naszą szkołę i wręczyli im nagrody oraz pamiątkowe dyplomy za udział w konkursie.

 

IMG 1059

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Oksie informuje, że dni 21.06.2021r. (poniedziałek) i 22.06.2021r. (wtorek)

są dniami wolnymi od zajęć dla wszystkich uczniów. 

W dniu. 08.06.2021 r. w  naszej szkole odbył się egzamin praktyczny na Kartę Rowerową, który był poprzedzony egzaminem teoretycznym. Egzamin praktyczny przeprowadził przedstawiciel Policji mł. asp. Marek Żarski. Do egzaminu przystąpili uczniowie klasy IVa i IVb, którzy wykazali się umiejętnością jazdy rowerem oraz wiadomościami teoretycznymi z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W obydwu dziedzinach uczniowie sprostali stawianym przed nimi wymaganiom. Wydarzeniu temu towarzyszyły spore emocje i radość ze zdobycia uprawnień. Posiadanie Karty Rowerowej przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa podczas poruszania się po drodze.

 

IMG 1049